Terms and Conditions

Deel 1 - Algemene bepalingen

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende gedefinieerde begrippen met een begin hoofdletter gebruikt:

1.1. Acceptatie: de vaststelling door Klant dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Specificaties of Documentatie.

1.2. Acceptatietest: de test of testen waarmee kan worden aangetoond dat de Producten en/of Diensten conform de Specificaties of Documentatie zijn geleverd.

1.3. Algemene voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden Tekle Holographics.

1.4. Apparatuur: de door Tekle Holographics te leveren hardware, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage.

1.5. Bijlage(n): aanhangsel(s) bij de Overeenkomst die deel uitmaken van de Overeenkomst.

1.6. Diensten: de door Tekle Holographics uit te voeren werkzaamheden als beschreven in de Overeenkomst.

1.7. Documentatie: de bij de Producten en/of Diensten behorende beschrijvingen van de functionaliteiten en/of gebruiksmogelijkheden van de Producten en/of Diensten.

1.8. Gebrek: het aantoonbaar en reproduceerbaar niet voldoen van een Product of Dienst aan de Specificaties of Documentatie van dat Product of die Dienst.

1.9. Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de Software.

1.10. Nieuwe Versie: een gewijzigde versie van de Software waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.

1.11. Klant: de natuurlijke persoon of entiteit waarmee Tekle Holographics een Overeenkomst heeft gesloten.

1.12. Overeenkomst: het schriftelijke of elektronische document (in de vorm van een offerte, aanbieding of aparte overeenkomst) van Tekle Holographics met de beschrijving van de Producten en/of Diensten en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.13. Partij: Tekle Holographics of Klant.

1.14. Producten: de door Tekle Holographics te leveren zaken (waaronder Apparatuur) en/of Software, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage.

1.15. SLA: de Service Level Agreement die als Bijlage bij de Overeenkomst is opgenomen.

1.16. Software: de door Tekle Holographics ter beschikking te stellen computerprogrammatuur, in computer leesbare vorm (objectcode), zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage.

1.17. Specificaties: de overeengekomen (functionele en technische) eisen ten aanzien van de Producten en/of Diensten zoals nader zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage.

1.18. Tekle Holographics: de besloten vennootschap Tekle Holographics B.V., statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan de Arendstraat 11, 1223 RE, Hilversum met KVK-nummer 82169578 en met BTW-nummer NL862363081B01.

1.19. Verbeterde Versie: een gewijzigde versie van de Software waardoor Gebreken daarin worden hersteld of de logische samenhang wordt verbeterd.

1.20. Vertrouwelijke Informatie: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect ontvangen informatie die op enigerlei wijze als vertrouwelijk is aangemerkt en/of waarvan de ontvanger weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie vertrouwelijk is waaronder in ieder geval begrepen informatie over de Producten en Diensten, persoonsgegevens, bedrijfsinformatie, technische informatie en financiële informatie. x

2. Toepasselijkheid / rangorde bij strijdigheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en opdrachten die door Tekle Holographics worden uitgevoerd alsmede op alle (rechts)handelingen tussen Tekle Holographics en Klant. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van de algemene inkoop en/of betalingsvoorwaarden van Klant dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Door het aangaan van de Overeenkomst dan wel door feitelijk gebruik van de Producten en/of Diensten door Klant, gaat Klant akkoord met de inhoud van deze Algemene voorwaarden.

2.3. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van een Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden hebben deze Algemene voorwaarden voorrang, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit dit deel 1 met de Algemene bepalingen en een deel met specifieke bepalingen hebben de desbetreffende specifieke bepalingen voorrang.

3. Aanbieding, totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn is bepaald. In geval van een wijziging van een offerte of aanbieding, vervalt de eerder uitgebrachte offerte of aanbieding.

3.2. Alle offertes en aanbiedingen worden naar beste weten en vermogen opgesteld op basis van door Klant verstrekte gegevens. Klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte of aanbieding door Klant, dan wel door feitelijke aanvang van de uitvoering van de levering van de Producten of Diensten door Tekle Holographics op verzoek van Klant.

3.4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Tekle Holographics kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Klant redelijkerwijs dient te begrijpen dat die offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. De door Tekle Holographics te leveren Producten en Diensten zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Levering van producten of uitvoering van werkzaamheden die geen onderdeel zijn van de Producten en/of Diensten of niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd, worden uitgevoerd op basis van een separate opdracht.

4.2. Indien is overeengekomen dat de Producten en/of Diensten in fasen zullen worden geleverd, is Tekle Holographics gerechtigd de levering van Producten en/of Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de levering van de Producten en/of Diensten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd en de vergoedingen verschuldigd terzake van een voorgaande fase heeft betaald.

4.3. Door Tekle Holographics genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Tekle Holographics bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

4.4. Overeengekomen leveringstermijnen gaan pas in indien en voor zover Klant alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen, faciliteiten en overige benodigdheden aan Tekle Holographics ter beschikking heeft gesteld en eventuele betalingen die betaalbaar zijn bij aanvang van de werkzaamheden, door Tekle Holographics zijn ontvangen.

4.5. Door Klant verzochte wijzigingen in de Specificaties dienen schriftelijk te worden vastgelegd en kunnen leiden tot een wijziging van de leveringstermijnen en/of een wijziging van de overeengekomen vergoedingen.

4.6. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Tekle Holographics niet in verzuim en geeft Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is Tekle Holographics eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn wordt gesteld.

4.7. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Tekle Holographics Klant hiervan in kennis stellen. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

5. Medewerking Klant

5.1. Klant zal Tekle Holographics steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen, (technische) faciliteiten en overige benodigdheden ter beschikking stellen en de benodigde medewerking verlenen.

5.2. Klant garandeert Tekle Holographics dat zij gerechtigd is te beschikken over de aan Tekle Holographics ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen, materialen, faciliteiten en overige benodigdheden en vrijwaart Tekle Holographics tegen alle aanspraken ter zake.

5.3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking zijn gesteld aan Tekle Holographics of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tekle Holographics het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten nadat Tekle Holographics dit aan Klant heeft meegedeeld en Klant in de gelegenheid heeft gesteld de informatie, faciliteiten en/of medewerking alsnog te verstrekken en/of te verlenen. Tekle Holographics heeft het recht de daardoor eventueel ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

5.4. Indien medewerkers van Tekle Holographics en/of derden in het bedrijf van Klant of op een andere door Klant aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van een Overeenkomst dienen te verrichten, verschaf Klant toegang tot die locaties en zal Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot een werkruimte met communicatiefaciliteiten, zorg dragen.

5.5. Klant is aansprakelijk voor schade die medewerkers van Tekle Holographics en/of derden in verband met de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden lijden ten gevolge van handelen of nalaten van Klant en/of van onveilige situaties in haar bedrijf c.q. op de door haar aangewezen locatie en zal Tekle Holographics vrijwaren voor aanspraken ter zake.

6. Acceptatie

6.1. Indien in de Overeenkomst een Acceptatietest is overeengekomen heeft Klant na aflevering van de Producten en/of voltooiing van de Diensten de mogelijkheid de Producten en/of Diensten te testen door het uitvoeren van een Acceptatietest. De Acceptatietest dient binnen tien (10) werkdagen na aflevering van de Producten en/of voltooiing van de Diensten te zijn voltooid, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

6.2. Direct na de Acceptatietest zal een testrapport worden opgesteld en door Partijen worden ondertekend, waarin is vastgelegd of de Producten en/of Diensten door Klant al dan niet zijn geaccepteerd. In geval van Acceptatie zal de in het testrapport vermelde datum, gelden als datum van Acceptatie. Indien bij een Acceptatietest door Klant Gebreken worden geconstateerd, zal Tekle Holographics zich inspannen de in het testrapport vermelde Gebreken naar beste vermogen te (doen) herstellen.

6.3. Na herstel van Gebreken als bedoeld in artikel 6.2, heeft Klant de mogelijkheid een Acceptatietest uit te voeren, waarbij de artikelen 6.1 en 6.2 van overeenkomstige toepassing zijn. Een dergelijke volgende Acceptatietest heeft uitsluitend betrekking op de bij de eerdere Acceptatietest(en) geconstateerde Gebreken.

6.4. Klant is verplicht de bij een Acceptatietest geconstateerde Gebreken zo snel mogelijk schriftelijk aan Tekle Holographics mee te delen.

6.5. Gebreken die door hun aard en/of aantal de operationele ingebruikname van de Producten en/of Diensten niet in de weg staan, zullen geen reden zijn voor onthouding van Acceptatie, onverminderd de verplichting van Tekle Holographics zich in te spannen tot herstel van zodanige Gebreken.

6.6. De Producten en/of Diensten worden geacht te zijn geaccepteerd door Klant indien de Acceptatietest niet is aangevangen en voltooid binnen de termijn als bedoeld in artikel 6.1, dan wel bij operationele ingebruikname van de Software door Klant.

7. Klachten

7.1. Klachten dienen uiterlijk tien (10) werkdagen na levering van de Producten of Diensten schriftelijk bij Tekle Holographics te worden ingediend op straffe van verval van dit recht van Klant.

7.2. Indien een klacht door Tekle Holographics gegrond wordt verklaard, kunnen de betreffende Producten aan Tekle Holographics worden geretourneerd en zal Tekle Holographics kosteloos vervangende Producten leveren of de Diensten opnieuw leveren zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding jegens Tekle Holographics kan doen gelden.

7.3. Het indienen van klachten schort de betalingsverplichtingen van Klant niet op. Een klacht heeft geen gevolgen voor andere al geleverde Producten en/of Diensten of nog te leveren Producten en/of Diensten.

8. Vergoedingen en tarieven

8.1. De door Klant verschuldigde vergoedingen en tarieven voor de Producten en Diensten zijn vermeld in de Overeenkomst. Indien niet in de Overeenkomst vermeld, zullen reistijd, reis- en verblijfkosten en transport- en verzendkosten apart in rekening worden gebracht. Alle vergoedingen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

8.2. Producten en/of Diensten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd, worden aangemerkt als meerwerk. Producten en/of Diensten die buiten kantooruren (zijnde maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur met uitzondering van algemeen in Nederland erkende feestdagen worden) worden geleverd, worden aangemerkt als overwerk. Meerwerk en overwerk dienen schriftelijk te worden overeengekomen en Tekle Holographics zal nimmer verplicht zijn tot aanvaarding van enig meerwerk en/of overwerk.

8.3. Tekle Holographics heeft het recht de vergoedingen en tarieven jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant en met een termijn van 30 dagen.

8.4. Tekle Holographics heeft voorts het recht de vergoedingen en tarieven aan te passen indien één van de kostprijsbepalende factoren van een Product of Dienst wijzigt in de periode tussen de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen en de datum van levering (waaronder in ieder geval begrepen: stijging van materiaal-, inkoop- en vervoersprijzen, heffingen, belastingen en/of valutawijzigingen) zonder dat dit aan Tekle Holographics toerekenbaar is of voor Tekle Holographics voorzienbaar was op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

9. Betaling

9.1. Klant zal de vergoedingen en tarieven betalen overeenkomstig in de valuta en overeenkomstig de betalingswijze en betalingstermijn als vermeld in de Overeenkomst.

9.2. Indien in de Overeenkomst geen betalingsvoorwaarden zijn vermeld, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf factuurdatum en zal Tekle Holographics de vergoedingen als volgt factureren:

9.2.a. eenmalige vergoedingen worden direct voorafgaand aan de levering van de Producten of Diensten gefactureerd;

9.2.b. periodieke vergoedingen worden voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd;

9.2.c. meerwerk wordt direct na de levering daarvan gefactureerd;

9.2.d. vergoedingen gerelateerd aan een oplevering worden na Acceptatie daarvan gefactureerd;

9.2.e. overige vergoedingen worden maandelijks achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd.

9.3. Klachten over de facturen dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk of elektronisch te worden ingediend. Facturen gelden als aanvaard, tenzij Klant daartegen heeft geprotesteerd binnen de termijn en op de wijze als bepaald in dit artikel

9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van Tekle Holographics is vereist en is Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

9.5. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tekle Holographics de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd alle overige rechten van Tekle Holographics.

9.6. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Tekle Holographics gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Tekle Holographics op schadevergoeding en zonder jegens Klant tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. In dat geval is (a) Klant niet meer gerechtigd de Software te gebruiken, en (b) Tekle Holographics gerechtigd gebruiksrechten ten aanzien van de Software te deactiveren.

9.7. Tekle Holographics is te allen tijde gerechtigd van Klant een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (al dan niet aanvullende) zekerheid te verlangen. Tekle Holographics is niet gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen of door te gaan voordat de verlangde vooruitbetaling is verricht respectievelijk zekerheid is gesteld. De kosten verbonden aan een zekerheidstelling komen voor rekening van Klant.

9.8. Klant ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Klant kan zich derhalve jegens Tekle Holographics nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken.

9.9. Eventuele door Klant aan Tekle Holographics ter beschikking gestelde zaken, materialen, apparatuur en dergelijke worden, ook al zijn deze de eigendom van derden, eerst dan teruggegeven nadat alle door Klant verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.

9.10. Tekle Holographics is te allen tijde gerechtigd van Klant een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (al dan niet aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de prijs. Tekle Holographics is niet gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen of door te gaan voordat de verlangde vooruitbetaling is verricht respectievelijk zekerheid is gesteld. De kosten verbonden aan een zekerheidstelling komen voor rekening van Klant.

9.11. Tekle Holographics behoudt zich de eigendom voor van geleverde Producten totdat Klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op basis waarvan de Producten werden geleverd alsmede de kosten van bijkomende diensten en/of vorderingen van Tekle Holographics in verband met tekortkomingen van Klant in de nakoming van de Overeenkomst, volledig heeft voldaan. Tot dat moment zal Klant slechts gerechtigd zijn de door Tekle Holographics geleverde Producten ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, maar Klant zal niet gerechtigd zijn de Producten te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan het vermogen van Tekle Holographics te onttrekken. Voor zover nodig zal Klant steeds derden informeren over de rechten van Tekle Holographics en Tekle Holographics direct in kennis stellen indien een derde op enigerlei wijze conservatoire of executoriale maatregelen ten aanzien van die Producten ten uitvoer mocht leggen. Rechten worden aan Klant slechts verleend c.q. overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeenkomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

10. Geheimhouding

10.1. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij (i) vertrouwelijk behandelen, (ii) alleen gebruiken voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is ontvangen, (ii) niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken en (iv) slechts aan zijn personeel ter beschikking stellen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

10.2. De rechten met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie blijven bij de Partij die de Vertrouwelijke Informatie heeft verstrekt en worden niet aan de ontvangende Partij overgedragen.

10.3. Partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om de geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen en te voorkomen dat de Vertrouwelijke Informatie zonder toestemming gepubliceerd of anderszins openbaar wordt gemaakt. Partijen zullen hun werknemers en/of derde partijen verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

10.4. De ontvangende Partij zal de in dit artikel opgenomen vertrouwelijkheidsverplichtingen opleggen aan haar werknemers (waaronder voor Klant haar Gebruikers) door middel van een schriftelijke overeenkomst en zal erop toezien dat zij te allen tijde dergelijke verplichtingen volledig in acht nemen. De ontvangende Partij blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor schending van haar geheimhoudingsverplichtingen door haar werknemers en/of adviseurs.

10.5. Partijen verplichten zich, om de van de andere Partij verkregen Vertrouwelijke Informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor en de wijze waarop de informatie en gegevens zijn verstrekt of aan haar bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.

10.6. De verplichtingen uit dit artikel zijn niet van toepassing op die Vertrouwelijk Informatie die (a) algemeen bekend is of voor het publiek toegankelijk is; (b) reeds bij de ontvangende Partij bekend is zonder geheimhoudingsverplichting; (c) onafhankelijk van de verstrekkende Partij door de ontvangende Partij is verzameld; (d) door de ontvangende Partij rechtmatig zonder geheimhoudingsverplichting van een derde zijn verkregen; of (e) openbaar zijn gemaakt uit hoofde van een wettelijke verplichting of bevel.

10.7. De ontvangende Partij zal op eerste verzoek van de verstrekkende Partij de Vertrouwelijke Informatie retourneren of vernietigen.

10.8. Tekle Holographics is te allen tijde gerechtigd in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Klant één van haar klanten is.

11. Persoonsgegevens

11.1. Tekle Holographics mag de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld namen en contactgegevens van de contactpersonen van Klant) gebruiken om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen en om contact op te nemen met Klant. Tekle Holographics wordt aangemerkt als een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot die persoonsgegevens en zal die persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met haar privacy statement dat kan worden gevonden op: https://www.tekleholographics.com/privacy-statement/

11.2. Bij gebruik van de Software als een Saas-dienst is Tekle Holographics verantwoordelijk voor het hosten van de Software bij een hosting services provider zoals uiteengezet in deel 4 van deze Algemene Voorwaarden. Tekle Holographics zal de persoonsgegevens die worden verwerkt bij gebruik van de Software als een Saas-dienst, verwerken onder de voorwaarden van het Privacy Addendum dat als Bijlage bij deze Algemene voorwaarden is gevoegd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en (de resultaten van) de Diensten berusten bij Tekle Holographics of haar licentiegevers en worden op grond van deze Algemene voorwaarden of een Overeenkomst niet overgedragen aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Klant erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.

12.2. Klant verkrijgt uitsluitend de rechten en bevoegdheden die op grond van deze Algemene voorwaarden of een Overeenkomst uitdrukkelijk aan hem worden toegekend.

12.3. Tekle Holographics zal Klant vrijwaren in geval derden Klant aanspreken op basis van een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derde als gevolg van het gebruik van de Producten of Diensten, op voorwaarde dat: (i) de (vermeende) inbreuk geen verband houdt met wijzigingen die door of vanwege Klant in de Producten of Diensten zijn aangebracht; (ii) de (vermeende) inbreuk geen verband houdt met het gebruik van de Producten of Diensten op een wijze die strijdig is met deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de Documentatie of toe te rekenen is aan een handelen of nalaten van Klant; (iii) Klant Tekle Holographics onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de aanspraak, (iv) Tekle Holographics de regie zal voeren bij de verdediging tegen de aanspraak; (v) Klant alle redelijke medewerking verleent aan Tekle Holographics met betrekking tot het verloop en de afhandeling van en de verdediging tegen de aanspraak; en (vi) Klant alle redelijke instructies van Tekle Holographics met betrekking tot de (vermeende) inbreuk en het gebruik van de Producten en Diensten opvolgt en heeft opgevolgd.

12.4. In geval onherroepelijk in rechte vast staat dat het gebruik van de Producten en/of Diensten inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde kan Tekle Holographics, naast de hiervoor bedoelde vrijwaring, (i) voor Klant het recht verwerven om de Producten en/of Diensten te blijven gebruiken, (ii) de Producten en/of Diensten vervangen of te wijzigen op een wijze die geen inbreuk maakt, of, als voornoemde alternatieven commercieel niet haalbaar blijken (iii) het gebruik van de Producten en/of Diensten geheel of gedeeltelijk beëindigen.

12.5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Tekle Holographics met betrekking tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Aansprakelijkheid

14. De totale aansprakelijkheid van Tekle Holographics op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot het bedrag dat door de verzekeraar van Tekle Holographics wordt uitgekeerd of het totaalbedrag van de door Afnemer betaalde vergoedingen over een periode van 12 maanden voorafgaande aan de schade veroorzakende gebeurtenis voor het geval de verzekering van Tekle Holographics geen dekking biedt.

14.1. Onder directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:

14.1.a. de redelijke kosten die Klant heeft moeten maken om de prestatie van Tekle Holographics aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;

14.1.b. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van bij Klant in gebruik zijnde systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Tekle Holographics op een voor hem bindende leverdatum de Producten en/of Diensten niet heeft geleverd, verminderd met een eventuele kostenbesparing ten gevolge van de vertraagde levering;

14.1.c. beschadiging of verlies van zaken;

14.1.d. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

14.1.e. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.

14.2. De aansprakelijkheid van Tekle Holographics voor andere schade dan directe schade is uitgesloten waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade , gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of goodwill van Klant, schade door verlies of beschadiging van data.

14.3. De totale aansprakelijkheid van Tekle Holographics voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Tekle Holographics wordt uitgekeerd of tot EUR 1.000.000,- (zegge één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

14.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van Tekle Holographics.

14.5. De aansprakelijkheid van Tekle Holographics ontstaat slechts indien Klant Tekle Holographics direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een redelijke termijn voor Tekle Holographics om alsnog zijn verplichtingen na te komen en Tekle Holographics ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tekle Holographics in staat is adequaat te reageren.

14.6. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, dient een vordering tot schadevergoeding binnen 6 maanden na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade te worden ingesteld.

15. Overmacht

15.1. Ingeval van overmacht, zal de in overmacht verkerende Partij de andere Partij direct schriftelijk daarvan op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de verplichtingen uit de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende verplichtingen wordt voor de duur van de overmachtstoestand opgeschort.

15.2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht in ieder geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in de (data)communicatieverbindingen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan of ziekte van personeel van Tekle Holographics alsmede vertragingen, wanprestatie of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Tekle Holographics.

15.3. Indien de overmachtstoestand drie (3) maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie (3) maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. Gebruik derden / Producten en Diensten van derden

16.1. Indien Tekle Holographics dit nodig acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichtingen gebruik te maken van derden, waaronder externe deskundigen en/of externe faciliteiten en voorzieningen.

16.2. In geval Tekle Holographics op eigen initiatief derden inschakelt, blijft Tekle Holographics volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen tegenover Klant.

16.3. Ingeval Klant Tekle Holographics expliciet verzoekt gebruik te maken van derden en Tekle Holographics daarmee schriftelijk instemt, zal Tekle Holographics daaraan de redelijkerwijs meewerken en is Klant volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van die derde.

16.4. Bij gebruikmaking door Tekle Holographics van derden, zullen de eventuele meerkosten daarvan voor rekening zijn van Tekle Holographics met uitzondering van het geval dat Klant Tekle Holographics expliciet verzoekt gebruik te maken van derden.

16.5. Indien Tekle Holographics op grond van de Overeenkomst Producten en/of Diensten van derden aan Klant levert, zijn op de levering van die Producten en/of Diensten de voorwaarden van de desbetreffende toeleverancier van toepassing en niet deze Algemene voorwaarden. Door gebruik van de desbetreffende Producten en/of Diensten gaat Klant akkoord met de van toepassing zijnde voorwaarden van de desbetreffende toeleverancier die gelden tussen Klant en de desbetreffende toeleverancier.

16.6. Indien een toeleverancier van Tekle Holographics een overeenkomst met Tekle Holographics beëindigt, niet nakomt of opschort, is Tekle Holographics gerechtigd de door deze toeleverancier te leveren en/of geleverde producten of diensten, te vervangen door een equivalent(e) product of dienst, dan wel, indien vervanging commercieel gezien niet haalbaar is, de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

17. Ingangsdatum, duur en einde

17.1. Indien in de Overeenkomst geen duur is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Tussentijdse opzegging door Klant is gedurende deze initiële periode niet mogelijk. De Overeenkomst wordt na verloop van die initiële periode telkens voor de periode van één (1) jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij één der Partijen de Overeenkomst aan het eind van de dan geldende periode door middel van opzegging wenst te beëindigen.

17.2. Opzegging geschiedt tenminste drie (3) maanden voor afloop van de overeengekomen duur door het zenden van een aangetekende brief aan de andere Partij.

17.3. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere Partij, ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

17.4. Tekle Holographics is voorts gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien (a) Klant de overeengekomen vergoedingen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt; (b) Klant surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (d) de onderneming van Klant wordt geliquideerd; (e) Klant zijn huidige bedrijfs- of beroepsuitoefening staakt; of (f) de zeggenschap in Klant wijzigt of indien Klant een onderneming verkrijgt of samenwerkt met een onderneming waartegen Tekle Holographics bezwaren heeft.

17.5. In het geval een Overeenkomst eindigt of wordt beëindigd op grond waarvan Klant een recht tot het gebruik van Software is verleend, is Klant verplicht het gebruik van de Software onmiddellijk te staken en daartoe de Software van de computerapparatuur te verwijderen alsmede de Software en de Documentatie (inclusief alle eventueel verstrekte Verbeterde en Nieuwe Versies alsmede alle daarvan gemaakt kopieën) binnen zeven (7) dagen na beëindiging aan Tekle Holographics te retourneren dan wel te vernietigen en deze vernietiging aan Tekle Holographics te bevestigen. In het geval de Software als Saas-dient wordt gebruikt, zal Tekle Holographics de toegang bij afloop of beëindiging van de Overeenkomst blokkeren.

17.6. Indien Tekle Holographics op het moment van beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zijn de met die prestaties en samenhangende betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Bedragen die Tekle Holographics heeft gefactureerd vóór de beëindiging in verband met hetgeen zij reeds ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

17.7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst ontstaan er geen ongedaanmakingsverplichtingen ten aanzien van de door Tekle Holographics geleverde Producten en/of Diensten die al zijn betaald of in rekening gebracht.

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1. Op deze Algemene voorwaarden, een Overeenkomst en alle eventuele daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht ten aanzien van het toepasselijke recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

18.2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland.

18.3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de verplichting van Partijen zich maximaal in te spannen om geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

19. Overige bepalingen

19.1. In de gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, dan wel indien wijziging van deze Algemene voorwaarden noodzakelijk is, treden Partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

19.2. Indien één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Partijen in onderling overleg een vervangende bepaling overeenkomen.

19.3. De Overeenkomst bevat alle tussen Tekle Holographics en Klant geldende afspraken met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten door Tekle Holographics en treedt in de plaats van alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken tussen Partijen.

19.4. De bij de Overeenkomst opgenomen Bijlagen en de daarin genoemde documenten waarnaar wordt verwezen maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

19.5. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij die schriftelijk zijn bevestigd. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden ook een bericht door middel van een elektronisch communicatiemiddel begrepen.

19.6. Klant erkent dat de Producten en/of Diensten onderworpen kunnen zijn aan nationale en internationale wetten en voorschriften inzake exportcontrole met betrekking tot het gebruik, de export, herexport of overdracht van de Producten en/of Diensten. Klant zal dergelijke wetten en voorschriften naleven en in het bezit zijn van alle noodzakelijke machtigingen, vergunningen of licenties die op Klant van toepassing zijn met betrekking tot het voorgaande. De exportverplichtingen op grond van dit artikel blijven van kracht na afloop of beëindiging van de Overeenkomst.

19.7. Het is Klant niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Het is Klant evenmin toegestaan de Producten en/of Diensten door een derde te doen gebruiken ten behoeve van Klant en/of die derde. Tekle Holographics is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden over te dragen aan een derde aan welke overdracht Klant bij voorbaat haar medewerking verleent en instemt.

19.8. Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in deze Algemene voorwaarden genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.

19.9. Tijdens de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan zal Klant geen medewerkers van Tekle Holographics in dienst nemen voor zover die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest.

19.10. Deze Algemene voorwaarden kunnen door Tekle Holographics worden gewijzigd. Wijzigingen zullen niet van kracht worden dan na verloop van 14 dagen nadat Klant daarover in kennis is gesteld.

19.11. De aanduidingen/kopteksten van de artikelen in deze Algemene voorwaarden dienen slechts ter referentie en zijn niet bepalend voor de uitleg van de artikelen in deze Algemene voorwaarden.

Deel 2 - Specifieke bepalingen voor de levering van Producten

De in dit deel 2 (Specifieke bepalingen voor de levering van Producten) opgenomen bepalingen gelden in aanvulling op de voorwaarden uit deel 1 (Algemene Bepalingen) en zijn van toepassing op de levering van Producten.

20. Transport / risico

20.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is het transport van de Producten voor rekening van Tekle Holographics en bepaalt Tekle Holographics de wijze van verzending en verpakking van de Producten.

20.2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten, gaat over naar Klant op het moment dat de Producten op locatie van Klant zijn afgeleverd en opgebouwd.

20.3. Klant zal ten gunste van Tekle Holographics een verzekering afsluiten met betrekking tot de geleverde Producten tegen de waarde als vermeld in de Overeenkomst tot het moment dat de eigendom van de geleverde Producten naar Klant overgaat.

21. Aflevering en installatie

21.1. Tekle Holographics zal de Producten af leveren op de locatie en installeren op locatie van Klant.

21.2. Klant zal zelf tijdig zorgdragen voor een geschikte locatie voor de aflevering, installatie en gebruik van de Producten die voldoet aan de eisen als vermeld in de Overeenkomst.

21.3. Indien de locatie niet tijdig gereed is of de door Tekle Holographics verzochte medewerking niet, niet tijdig of niet juist door Klant wordt verleend, heeft Tekle Holographics het recht de levering van de gehuurde Producten en/of de daaraan gerelateerde diensten op te schorten nadat Tekle Holographics dit aan Klant heeft meegedeeld en Klant in de gelegenheid heeft gesteld de locatie gereed te maken en/of medewerking alsnog te verlenen. Tekle Holographics is gerechtigd de in dit verband gemaakte kosten aan Klant in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven van Tekle Holographics.

21.4. Klant zal in het bijzijn van Tekle Holographics onmiddellijk na aflevering en installatie nagaan of de Producten conform de Overeenkomst zijn geleverd en geïnstalleerd. Klant zal dit direct schriftelijk aan Tekle Holographics bevestigen of meedelen dat de Producten niet conform de Overeenkomst zijn geleverd en/of geïnstalleerd

21.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gehuurde Producten en voor het gebruik daarvan. Tekle Holographics is nimmer aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze het gevolg is van: (a) het gebruik van de gehuurde Producten door Klant in strijd met de Overeenkomst; (b) het gebruik van de gehuurde Producten door Klant met apparatuur die niet door Tekle Holographics is verstrekt of schriftelijk aanbevolen en (c) door of ten behoeve van Klant aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op de gehuurde Producten, tenzij Tekle Holographics hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

22. Garantie

22.1. Tekle Holographics garandeert gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van installatie dat de Producten zullen functioneren in overeenstemming met de Documentatie en/of Specificaties.

22.2. Gedurende de garantieperiode zal Tekle Holographics Gebreken in de Producten op zijn kosten herstellen.

22.3. Deze garantie is niet van toepassing indien: (a) de Producten zonder toestemming van Tekle Holographics door derden zijn gewijzigd of hersteld; (b) Gebreken zijn ontstaan door koppeling of samenwerking met apparatuur of programmatuur en de juiste werking van deze koppeling of samenwerking niet door Tekle Holographics is gegarandeerd; (c) Gebreken zijn ontstaan door van buiten komende oorzaken, zoals brand, blikseminslag of waterschade; of (d) Gebreken zijn ontstaan als gevolg van onjuist, onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Documentatie.

22.4. Deze garantie is niet van toepassing ten aanzien van verbruiksmaterialen.

23. Extended warranty

23.1. Indien in de Overeenkomst extended warranty is overeengekomen zal Tekle Holographics uiterlijk binnen 5 werkdagen na een melding van Klant een support engineer op locatie van Klant ter beschikking stellen voor het verlenen van garantie en/of het herstellen van Gebreken.

Deel 3 - Specifieke bepalingen voor het gebruik, de ontwikkeling en het onderhoud van software

De in dit deel 3 (Specifieke bepalingen voor het gebruik, de ontwikkeling en het onderhoud van software) opgenomen bepalingen gelden in aanvulling op de voorwaarden uit deel 1 (Algemene Bepalingen) en zijn van toepassing op het gebruik van de door Tekle Holographics geleverde software.

24. Levering en installatie

24.1. Tekle Holographics zal de Software inclusief de Documentatie aan Klant ter beschikking stellen door die af te leveren op de locatie van Klant en te installeren op de Apparatuur, binnen de termijn en op deze wijze als vermeld in de Overeenkomst.

25. Softwarelicentie

25.1. Tekle Holographics verleent op grond van de Overeenkomst aan Klant het niet exclusieve, niet-overdraagbare recht de Software (met inbegrip van Verbeterde en/of Nieuwe Versies en bijbehorende Documentatie) te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden.

25.2. Het gebruiksrecht is gekoppeld aan de Apparatuur en beperkt tot gebruik voor toepassingen en doeleinden binnen de eigen organisatie van Klant en voor het aantal gebruikers als bepaald in de Overeenkomst.

25.3. Het is Klant niet toegestaan de gebruiksrechten met betrekking tot de Software en Documentatie, (een) exempla(a)r(en) van de Software en/of de Documentatie of enige inlogcodes waarmee toegang tot de Software en/of de Documentatie kan worden verkregen aan een derde over te dragen, af te geven, in sub-licentie te geven, daarop (beperkte) rechten te verlenen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, aan een derde bekend maken, ter inzage geven of anderszins ter beschikking stellen, ten behoeve van een derde te gebruiken en/of een derde in de gelegenheid te stellen de Software te gebruiken.

25.4. Het is Klant voorts niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom of enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter van de Software en/of Documentatie of enige verwijzing naar Tekle Holographics, te wijzigen of te verwijderen.

25.5. Klant zal de Software en/of Documentatie niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor (a) de eigen gegevensverwerking en de doelen als bepaald in de Overeenkomst; (b) het maken van een aantal reservekopieën indien noodzakelijk voor het gebruik van de Software en/of Documentatie; of (c) het herstellen van Gebreken in de Software.

25.6. Het is Tekle Holographics toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur of reikwijdte van het gebruiksrecht. Het is Klant niet toegestaan de door Tekle Holographics aangebrachte technische maatregelen in de Software te verwijderen of te ontwijken.

25.7. Tekle Holographics kan het gebruik van de Software monitoren en controleren in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomt. Indien uit de licentiemonitoring blijkt dat het gebruik van de Software door Klant het aantal afgenomen licenties overschrijdt of Klant anderszins in strijd handelt met de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft Tekle Holographics recht op betaling van de vergoedingen voor het gebruik van de Software door Klant dat het aantal afgenomen licenties overschrijdt.

25.8. Het is Klant niet toegestaan de Software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover dat zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Software met andere software. Klant zal in dat geval zich eerst schriftelijk tot Tekle Holographics wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens die Klant wenst te verkrijgen om de interoperabiliteit tot stand te brengen. Tekle Holographics zal binnen een redelijke termijn op dit schriftelijke verzoek van Klant reageren.

25.9. Tekle Holographics behoudt zich het recht voor om op enig moment en naar eigen inzicht delen van de Software te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Indien Tekle Holographics een essentiële functionaliteit in de Software beperkt of verwijdert, zal Tekle Holographics een dergelijke functionaliteit vervangen door substantieel vergelijkbare of verbeterde functionaliteit.

26. Ontwikkeling van software

26.1. Indien vermeld in de Overeenkomst zal Tekle Holographics maatwerksoftware ontwikkelen. Voor zover in de Overeenkomst geen iteratieve werkwijze of methode voor de ontwikkeling van maatwerksoftware is vermeld, zal Tekle Holographics op basis van de functionele wensen van Klant in overleg met Klant één of meer functionele ontwerpen opstellen en die ter goedkeuring aan Klant ter beschikking stellen. Klant zal binnen vijf (5) werkdagen aan Tekle Holographics meedelen of de functionele ontwerpen zijn goedgekeurd of afgekeurd.

26.2. Na goedkeuring van de functionele ontwerpen door Klant, zal Tekle Holographics de maatwerksoftware ontwikkelen op basis van de goedgekeurde functionele ontwerpen. De goedgekeurde functionele ontwerpen maken deel uit van de Overeenkomst.

26.3. Wijzigingen in de functionele ontwerpen zijn slechts geldig indien vastgelegd in een door de bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen ondertekend document. Wijzigingen in de functionele ontwerpen kunnen leiden tot wijzigingen in de planning en in de overeengekomen vergoedingen voor de ontwikkeling van maatwerksoftware. Tekle Holographics is niet gehouden verzoeken van Klant tot wijziging van de functionele ontwerpen te accepteren en kan additionele (financiële) voorwaarden stellen aan wijzigingen van functionele ontwerpen.

26.4. Klant verkrijgt een gebruiksrecht ten aanzien van de ontwikkelde maatwerksoftware als bedoeld in artikel 25 van deze Algemene voorwaarden. Alle rechten met betrekking tot door Tekle Holographics ontwikkelde maatwerksoftware blijven bij Tekle Holographics overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

27. Training

27.1. Indien in de Overeenkomst vermeld, zal Tekle Holographics Gebruikers als onderdeel van de levering van de Software trainen in het gebruik en de werking van de functionaliteiten van de Software. Alle trainingen worden verzorgd tegen de in de Overeenkomst vermelde voorwaarden en vergoedingen.

27.2. Tekle Holographics verklaart zich voorts bereid Gebruikers opleiding(en) te geven in het gebruik en de werking van de functionaliteiten van de Software tegen alsdan nader overeen te komen voorwaarden en tarieven.

28. Garantie

28.1. Tekle Holographics verklaart dat bij levering de Software de functionaliteit en de eigenschappen bevat zoals vastgelegd in de Documentatie en de Specificaties.

28.2. Tekle Holographics zal gedurende de garantietermijn van drie (3) maanden na levering van de Software, eventuele Gebreken in de Software naar beste vermogen binnen een redelijke termijn herstellen indien Klant die Gebreken binnen voornoemde garantietermijn gedetailleerd heeft omschreven en schriftelijk heeft gemeld aan Tekle Holographics. Herstel van Gebreken kan ook plaatsvinden door middel van een tijdelijke oplossing of het verstrekken van een Verbeterde Versie. Na afloop van de garantietermijn zullen Gebreken in het kader van Onderhoud worden hersteld.

28.3. Tekle Holographics garandeert niet dat (a) de Software voldoet aan de doelstellingen die Klant heeft met betrekking tot het gebruik van de Software; (b) dat de Software foutloos is of anderszins onafgebroken en zonder storingen of Gebreken zal werken; of (c) dat alle Gebreken kunnen worden verholpen.

28.4. Tekle Holographics is niet verantwoordelijk voor Gebreken, of anderszins voor storingen of fouten in de toegang tot of het gebruik van de Software en/of de niet beschikbaarheid van de Software als gevolg van storingen of fouten in de apparatuur, software of datacommunicatieverbindingen van Klant of door Klant ingeschakelde derden.

28.5. De garantie vervalt in geval van onkundig, onzorgvuldig gebruik en/of gebruik in strijd met deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst, de Documentatie en in het geval Klant zonder toestemming van Tekle Holographics wijzigingen in de Software heeft aangebracht of door een derde heeft doen aanbrengen.

28.6. Herstel van data als gevolg van Gebreken of welke oorzaak dan ook valt niet onder de garantie en is voor rekening en risico van Klant.

28.7. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Software, voor het gebruik en de toepassing van de Software, voor de gegevens die met de Software worden verwerkt en de beslissingen die Klant neemt op basis van het gebruik van de Software en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen. Tekle Holographics sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

28.8. Tekle Holographics is nimmer aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze het gevolg is van: (a) het gebruik van de Software door Klant in strijd met de Documentatie; (b) het gebruik van de Software door Klant met apparatuur of software die niet door Tekle Holographics is verstrekt of schriftelijk aanbevolen en (c) door of ten behoeve van Klant aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op de Software, tenzij Tekle Holographics hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

29. Onderhoud

29.1. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst is Klant verplicht gelijktijdig met de levering van de Software onderhoud af te nemen van Tekle Holographics en heeft Klant op grond daarvan recht op de navolgende onderhoudsdiensten: (a) het herstel van Gebreken; (b) het ter beschikkingstellen van Verbeterde en/of Nieuwe Versies; en (c) ondersteuning bij het gebruik van de Software.

29.2. Gebreken zullen door Klant per e-mail worden gemeld bij de helpdesk van Tekle Holographics en zoveel mogelijk voorzien van een gedocumenteerd voorbeeld van het Gebrek. Klant zal, indien vereist en op verzoek van Tekle Holographics, zoveel mogelijk detailgegevens verzamelen teneinde de oorzaak van een Gebrek zo snel en duidelijk mogelijk te kunnen vaststellen.

29.3. Een als zodanig aangemeld Gebrek wordt door Tekle Holographics in behandeling genomen indien: (a) het Gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is en (b) het Gebrek zich voordoet in de laatste of de voorlaatste versie van de Software.

29.4. Tekle Holographics zal zich inspannen zo snel mogelijk te reageren op een melding en aan te vangen met het herstel van het Gebrek. Tekle Holographics zal zich inspannen een Gebrek, rekening houdend met de aard van het Gebrek, op de kortst mogelijke termijn te verhelpen door het ter beschikking stellen van een Verbeterde en/of Nieuwe Versie of op een andere wijze naar keuze van Tekle Holographics waaronder een oplossing van voorlopige aard, een programmaomweg of een tijdelijke oplossing.

29.5. Tekle Holographics brengt naar eigen inzicht Verbeterde en/of Nieuwe Versies uit en stelt die in het kader van het overeengekomen onderhoud aan Klant ter beschikking. Tekle Holographics zal Klant informeren over het verschijnen van Verbeterde of Nieuwe Versies en de voorwaarden en condities waartegen een Verbeterde of Nieuwe Versies ter beschikking zal worden gesteld. Tekle Holographics stelt Klant in de gelegenheid suggesties en wensen met betrekking tot de werking en/of functionaliteit van de Software via de helpdesk kenbaar te maken en zal zich inspannen dergelijke suggesties en wensen zoveel mogelijk in volgende Verbeterde en/of Nieuwe Versies te verwerken. Tekle Holographics is niet gehouden alle suggesties en wensen te verwerken in een Verbeterde en/of Nieuwe Versie.

29.6. Onderhoudswerkzaamheden die door Tekle Holographics voor Klant zijn uitgevoerd als gevolg van (a) onkundig gebruik van de Software door Klant of het niet voldoen aan door Tekle Holographics gegeven instructies; (b) gebruik in strijd met deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Documentatie; (c) ander gebruik van de Software door Klant dan beschreven in de Documentatie; (d) het niet voldoen door Klant aan de verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst; (e) wijziging van de Software door anderen dan Tekle Holographics, worden aan Klant in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven van Tekle Holographics.

29.7. Indien door het uitbrengen van een Verbeterde Versie of Nieuwe Versie de bij Klant in gebruik zijnde maatwerksoftware moet worden aangepast, wordt dit beschouwd als meerwerk en komen de kosten daarvan voor rekening van Klant. Tekle Holographics zal aan Klant een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de maatwerksoftware. Na aanvaarding daarvan zal Tekle Holographics conform de voorwaarden van de aanvaarde offerte en deze Algemene voorwaarden de maatwerksoftware aanpassen.

29.8. Tekle Holographics behoudt zich het recht voor de onderhoudsverplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, indien Klant niet tenminste de voorlaatste versie van de Software heeft geïnstalleerd en in gebruik heeft.

29.9. Ingeval Klant niet gelijktijdig bij de levering van de Software onderhoud afneemt, dan wel ingeval van onderbreking van het onderhoud door Klant, kan Klant alsnog respectievelijk opnieuw onderhoud overeenkomen, tegen de dan geldende vergoedingen, vermeerderd met het bedrag aan onderhoudsvergoedingen over de tussenliggende jaren die zouden zijn verschuldigd indien Klant direct onderhoud was overeengekomen dan wel indien het onderhoud niet was onderbroken.

Deel 4 - Specifieke bepalingen voor het gebruik van de Software als een Saas-dienst

De in dit deel 4 (Specifieke bepalingen voor het gebruik van de Software als een Saas-dienst) opgenomen bepalingen gelden in aanvulling op de voorwaarden uit deel 1 (Algemene Bepalingen) en deel 3 (Specifieke bepalingen voor het gebruik, de ontwikkeling en het onderhoud van software) zijn van toepassing op het gebruik van de Software als een Saas-dienst.

30. Beschikbaarheid

30.1. Voor het aanbieden van de Software als een Saas-dienst maakt Tekle Holographics gebruik van de diensten die door Microsoft worden aangeboden als “Microsoft Azure”, zoals in meer detail beschreven in de documentatie opgenomen in de Overeenkomst of de website(s) waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen. De toepasselijke service levels zijn beschikbaar op de website(s) waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen. Op het gebruik van de Software als een Saas-dienst zijn de toepasselijke voorwaarden en service levels van Microsoft van toepassing.

30.2. Tekle Holographics zal de Software ter beschikking stellen door die te installeren op Microsoft Azure omgeving, binnen de termijn en op deze wijze als vermeld in de Overeenkomst.

30.3. Tekle Holographics zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Software 24 uur per dag beschikbaar is en dat Klant en haar gebruikers toegang hebben tot de Software en deze kunnen gebruiken in overeenstemming met de serviceniveaus van Microsoft Azure.

30.4. Tekle Holographics zal voorafgaande aan geplande onderhoudsvensters en zo spoedig mogelijk in geval van noodonderhoud Klant informeren door middel van e-mail of andere elektronische berichten.

30.5. Tekle Holographics is niet verplicht de Software beschikbaar te stellen (i) tijdens gepland onderhoud en (ii) voor zover en gedurende de periode dat Tekle Holographics verhinderd is dit te doen als gevolg van een oorzaak die buiten haar redelijke macht ligt, zoals uiteengezet in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden, en (iii) veroorzaakt door een fout of storing van hardware, software, infrastructuur van datacommunicatieverbindingen waarvoor Klant verantwoordelijk is.

30.6. Tekle Holographics kan de toegang van Klant tot en het gebruik van de Software monitoren en controleren. Tekle Holographics is te allen tijde gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Software op te schorten, te beperken of te blokkeren, in het bijzonder indien Klant of één van zijn gebruikers in strijd handelt met één van de bepalingen van de Overeenkomst.

31. Ondersteuning

31.1. Tekle Holographics zal per e-mail ondersteuning bieden voor technische vragen, assistentie met betrekking tot de toegang tot de Software en ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Software. Indien Klant daarom heeft verzocht en opdracht gegeven, kan Klant telefonisch ondersteuning vragen tussen 09.00 en 17.00 uur (CET) op werkdagen met uitzondering van officiële feestdagen. Het e-mailadres en de telefoonnummers voor ondersteuning zijn vermeld op de website van Tekle Holographics.

31.2. Tekle Holographics zal tijdens normale kantooruren zoveel mogelijk diezelfde dag reageren op incidenten die door Klant zijn gemeld.

32. Datacentrum

32.1. Het datacenter van Microsoft Azure dat Tekle Holographics gebruikt voor de hosting van de Software bevindt zich in Nederland. Het back-up datacenter van Microsoft Azure dat Tekle Holographics gebruikt voor back-up doeleinden is in een of meer alternatieve datacenter(s) in Europa. Indien Tekle Holographics het datacenter wijzigt, zal Tekle Holographics Klant daarvan in kennis stellen (met dien verstande dat Tekle Holographics niet verplicht zal zijn een dergelijke kennisgeving te verstrekken voor een tijdelijke verplaatsing in geval van een noodsituatie).

33. Verplichtingen van de klant

33.1. Klant is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de vereiste hardware, software, infrastructuur en datacommunicatieverbindingen met het internet of een ander netwerk om toegang te krijgen tot het datacenter van Microsoft Azure waarop de Software wordt gehost.

33.2. Klant zal passende maatregelen nemen (met inbegrip van het installeren van updates indien beschikbaar) om zijn hardware, software, infrastructuur en datacommunicatieverbindingen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang virussen, malware en soortgelijke bedreigingen.

34. Redelijk gebruik / Fair use

34.1. Tekle Holographics biedt toegang tot de Software als een Saas-dienst op basis van ‘fair use’, wat betekent dat Tekle Holographics in principe geen beperkingen oplegt aan het gebruik van systeem-, opslag- of datacommunicatiecapaciteit. Tekle Holographics monitort het feitelijke gebruik van systeem-, opslag- of datacommunicatiecapaciteit en in geval van buitensporig gebruik van systeem-, opslag- of datacommunicatiecapaciteit, dient Klant dit excessief gebruik onmiddellijk te beëindigen na daarvan door Tekle Holographics in kennis te zijn gesteld.

34.2. Tekle Holographics is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Software als een Saas-dienst op te schorten, te beperken of te blokkeren in geval van aanhoudend excessief gebruik van systeem-, opslag- of datacommunicatiecapaciteit, indien Klant nalaat het excessieve gebruik te beëindigen na daarvan in kennis te zijn gesteld. Indien Klant de systeem-, opslag- of datacommunicatiecapaciteit meer wil blijven gebruiken dan het gemiddelde gebruik, is Tekle Holographics gerechtigd de kosten voor dit gebruik in rekening te brengen.


Privacy Addendum

Dit Privacy Addendum (“Privacy Addendum”) maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.

1. Definities

In dit Privacy Addendum worden de navolgende gedefinieerde begrippen met een begin hoofdletter gebruikt:

1.1. “AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1.2. “Datalek”: elke inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

1.3. “EER” betekent de Europese Economische Ruimte.

1.4. “EU-wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU en de wetten van de lidstaten die deze verordening uitvoeren of aanvullen;

1.5. “Persoonsgegevens van Klant” betekent alle Persoonsgegevens die door Klant aan Tekle Holographics worden bekendgemaakt en door Tekle Holographics namens en in opdracht van Klant worden verwerkt op grond van of in verband met het gebruik van de Software als Saas-dienst door Klant.

1.6. “Subverwerker” betekent elke derde partij die door of namens Tekle Holographics is aangesteld om Persoonsgegevens van de Klant te Verwerken.

De termen “Verantwoordelijke”, “Verwerker ”, “Betrokkene”, “Lidstaat”, “Persoonsgegevens”, “Verwerking” en “ Toezichthoudende Autoriteit” hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

2. Verwerking van persoonsgegevens van klanten

2.1. Dit Privacy Addendum is van toepassing op de Verwerking door Tekle Holographics van Persoonsgegevens van Klant in het kader van het gebruik van de Software als Saas-dienst door Klant. Ten aanzien van die persoonsgegevens wordt Tekle Holographics aangemerkt als verwerker en Klant als verwerkingsverantwoordelijke.

2.2. Tekle Holographics zal de Persoonsgegevens van Klant alleen Verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van Klant, tenzij de Verwerking wordt vereist door EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan Tekle Holographics is onderworpen, in welk geval Tekle Holographics, voor zover toegestaan door EU-wetgeving of wetgeving van een Lidstaat, Klant zal informeren over die wettelijke vereiste voordat de Persoonsgegevens van Klant worden Verwerkt.

2.3. Klant (i) instrueert Tekle Holographics en (en machtigt Tekle Holographics om elke Subverwerker te instrueren) om de Persoonsgegevens van Klant te Verwerken, zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruik van de Software als Saas-dienst; en (ii) verklaart en garandeert dat (a) zij gemachtigd is en op alle relevante tijdstippen gemachtigd zal blijven om dergelijke instructies te geven, en (b) al dergelijke instructies voldoen aan de EU-wetgeving en de wetgeving van de Lidstaat.

2.4. Tekle Holographics zal Klant onverwijld op de hoogte stellen indien Tekle Holographics van mening is dat instructies in strijd zijn met de EU-wetgeving en/of de wetgeving van een Lidstaat.

2.5. Bijlage 1 bij dit Privacy Addendum bevat bepaalde informatie met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van Klant door Tekle Holographics zoals vereist op grond van artikel 28(3) van de AVG. Klant kan redelijke wijzigingen aanbrengen in Bijlage 1 door een schriftelijke kennisgeving aan Tekle Holographics als Klant dat redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan die vereisten van artikel 28(3) van de AVG te voldoen.

3. Tekle Holographics Personeel

3.1. Tekle Holographics zal ervoor zorgen dat met elke werknemer of door haar ingeschakelde derde die toegang kan hebben tot Persoonsgegevens van Klant, een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst is afgesloten met betrekking tot Persoonsgegevens van Klant.

4. Subverwerking

4.1. Klant machtigt Tekle Holographics om Subverwerkers aan te stellen (en elke Subverwerker die overeenkomstig dit artikel 4 is aangesteld toe te staan om Subverwerkers aan te stellen) in overeenstemming met dit artikel 4. Op de datum van dit Addendum heeft Tekle Holographics Microsoft, Inc. aangesteld als Subverwerker voor het hosten van de Software en de Persoonsgegevens die bij het gebruik van de Software als Saas-dienst worden verwerkt.

4.2. Tekle Holographics zal een kennisgeving van de benoeming van elke nieuwe Subverwerker, met inbegrip van details over de Verwerking die door de Subverwerker zal worden uitgevoerd, op haar website www.stream.tax plaatsen. Op voorwaarde dat Klant zich abonneert op kennisgevingen van Tekle Holographics, zal Klant een kennisgeving van een dergelijke plaatsing ontvangen. Indien Klant binnen 10 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving Tekle Holographics schriftelijk in kennis stelt van redelijke bezwaren tegen de voorgestelde aanstelling, zal Tekle Holographics die voorgestelde Subverwerker niet aanstellen (of Persoonsgegevens van Klant bekendmaken aan) totdat redelijke stappen zijn ondernomen om aan de door Klant geuite bezwaren tegemoet te komen en Klant is voorzien van een redelijke schriftelijke toelichting op de ondernomen stappen.

4.3. Met betrekking tot elke Subverwerker zal Tekle Holographics ervoor zorgen dat de regeling tussen Tekle Holographics en de Subverwerker wordt beheerst door een schriftelijke overeenkomst waarin voorwaarden zijn opgenomen die ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden voor de Persoonsgegevens van Klant als die welke zijn opgenomen in dit Addendum en voldoen aan de vereisten van artikel 28(3) van de AVG; en

4.4. Tekle Holographics blijft verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen van dit Addendum en voor enig handelen of nalaten van een Subverwerker waardoor Tekle Holographics een van haar verplichtingen onder dit Addendum schendt.

5. Beveiliging

5.1. Tekle Holographics zal geen gegevens opslaan of Verwerken op haar eigen systemen. Alle Persoonsgegevens van Klant zullen worden Verwerkt op de servers van Microsoft Azure.

5.2. Tekle Holographics zal zich onthouden van het doorgeven van Persoonsgegevens van Klant aan derden (met uitzondering van Subverwerkers), tenzij Klant hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.3. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de Verwerking alsmede het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, heeft Microsoft als Subverwerker passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ten aanzien van de Persoonsgegevens van Klant om een op dat risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1, van de AVG.

5.4. De relevante technische en organisatorische maatregelen van Microsoft zijn te vinden via de link in de Overeenkomst.

6. Rechten van de betrokkene

6.1. De Software bevat functionaliteit waarmee Klant Persoonsgegevens van Klant kan opvragen, corrigeren, verwijderen of beperken. De Klant kan dergelijke functionaliteit gebruiken als technische en organisatorische maatregelen om hem te helpen in verband met zijn verplichtingen krachtens de AVG, met inbegrip van zijn verplichtingen met betrekking tot het reageren op verzoeken van Betrokkenen.

6.2. Tekle Holographics zal (i) zonder onnodige vertraging Klant op de hoogte stellen als zij een verzoek ontvangt van een Betrokkene of een bevoegde autoriteit met betrekking tot de (Verwerking van de) Persoonsgegevens of een klacht of verzoek van een derde partij op grond van EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) niet reageren op dat verzoek of die klacht, behalve zoals vereist door EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of wetgeving van een Lidstaat waaraan Tekle Holographics is onderworpen, in welk geval Tekle Holographics, voor zover toegestaan door EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of wetgeving van een Lidstaat, Klant zal informeren over die wettelijke vereiste voordat Tekle Holographics op het verzoek reageert, en (iii) alle redelijke bijstand te verlenen aan Klant om Klant in staat te stellen te voldoen aan en te reageren op verzoeken en klachten onder enige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de Persoonsgegevens van Klant.

7. Inbreuk op Persoonsgegevens

7.1. Tekle Holographics zal Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer zij op de hoogte raakt van een Datalek, waarbij zij Klant voldoende informatie zal verstrekken om Klant in staat te stellen te voldoen aan eventuele verplichtingen tot het melden of informeren van Betrokkenen van de Datalek onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.2. Een dergelijke kennisgeving zal, voor zover beschikbaar,: (i) de aard van het Datalek, de betrokken categorieën en aantallen Betrokkenen en de betrokken categorieën en aantallen Persoonsgegevensrecords beschrijven; (ii) de naam en contactgegevens meedelen van de functionaris voor gegevensbescherming van Tekle Holographics of een andere relevante contactpersoon bij wie meer informatie kan worden verkregen; (iii) de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek beschrijven; en de maatregelen beschrijven die zijn genomen of worden voorgesteld om het Datalek aan te pakken.

7.3. Tekle Holographics zal samenwerken met Klant en de redelijke stappen nemen die door Klant worden verzocht om te helpen bij het onderzoek, de beperking en het herstel van een Datalek.

8. Samenwerkingsverplichtingen van Tekle Holographics

8.1. Tekle Holographics zal samenwerken met en bijstand verlenen aan Klant, om Klant in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaand overleg met Toezichthoudende Autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, die Klant redelijkerwijs noodzakelijk acht op grond van artikel 35 of 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de Verwerking.

8.2. Tekle Holographics zal Klant onverwijld schriftelijk informeren indien het (redelijkerwijs te verwachten) is dat Tekle Holographics tekort zal schieten in de nakoming van een of meer verplichtingen onder dit Privacy Addendum.

9. Verwijdering of teruggave van persoonlijke gegevens van klanten

9.1. Na afloop of beëindiging van het gebruik van de Software als Saas-dienst zal Tekle Holographics Klant een periode van 30 dagen gunnen om de Persoonsgegevens van Klant te downloaden en/of te verwijderen, waarna Tekle Holographics de Persoonsgegevens van Klant permanent zal verwijderen.

9.2. Niettegenstaande het voorgaande kan Tekle Holographics de Persoonsgegevens van Klant bewaren voor zover vereist door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen in de mate en voor de periode zoals vereist door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, op voorwaarde echter dat Tekle Holographics de vertrouwelijkheid van al dergelijke Persoonsgegevens van Klant zal waarborgen en ervoor zal zorgen dat dergelijke Persoonsgegevens van Klant alleen worden Verwerkt voor zover nodig voor het doel of de doelen die zijn gespecificeerd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming die het bewaren ervan vereist, en voor geen enkel ander doel.

10. Audits

10.1. Tekle Holographics zal Klant op verzoek alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen, en zal audits, waaronder inspecties, door Klant of een door Klant ingeschakelde auditor met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens van Klant door Tekle Holographics, toestaan en daaraan meewerken.

10.2. De kosten van een audit zijn voor rekening van Klant. Tekle Holographics zal Klant onverwijld informeren indien een instructie naar haar mening (mogelijk) in strijd is met EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Algemeen

11.1. Dit Addendum blijft na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.

11.2. De aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van elke Partij uit hoofde van dit Addendum zijn onderworpen aan de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

BIJLAGE 1 BIJ HET PRIVACY ADDENDUM - DETAILS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Bijlage 1 bij het Privacy Addendum bevat details over de Verwerking van Persoonsgegevens van Klant.

Onderwerp en duur van de Verwerking van de Persoonsgegevens van Klant

Tekle Holographics zal de Persoonsgegevens van Klant verwerken voor het gebruik van de Software als Saas-dienst en voor de duur van het gebruik door Klant van de Software als Saas-dienst.

De aard en het doel van de Verwerking van de Persoonsgegevens van Klant

Tekle Holographics biedt de Software aan als Saas-dienst en voor de toegang tot het gebruik van de Software worden Persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast kunnen bij het gebruik van de Software Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op het datacenter dat door Tekle Holographics wordt gebruikt.

Soorten persoonsgegevens van klanten die worden verwerkt

De Persoonsgegevens die door Tekle Holographics namens Klant worden verwerkt, kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt:

Namen, inloggegevens, contactgegevens en/of andere identificatiegegevens van gebruikers die met de Software worden verwerkt.

De categorieën van Betrokkenen op wie de Persoonsgegevens van Klant betrekking hebben

De Persoonsgegevens die door Tekle Holographics namens Klant worden verwerkt, kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende categorieën van Betrokkenen:

Medewerkers van Klanten en medewerkers van klanten van Klanten